OBSERWATORIUM

ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

O OBSERWATORIUM

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czemu jest inna niż dawniej? Jaka będzie w niedalekiej przyszłości? Co robić, aby ustrzec ją przed negatywnymi skutkami pojawiających się zagrożeń? Na pewno wszyscy zadajemy sobie te pytania i próbujemy znaleźć na nie odpowiedzi, proponując najlepsze rozwiązania i jednocześnie starając się zrozumieć i poznać motywy postępowania młodego człowieka.  Istotne jest jednak to, abyśmy nie poprzestawali wyłącznie na próbie przeciwdziałania temu, co aktualnie jawi się nam jako problem (którego analizą i diagnozą zajmujemy się niejako już po fakcie) – ale starajmy się – zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające nam aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

 

Łącząc nasze doświadczenia, wiedzę, zasoby oraz chęci skutecznego wspierania młodych ludzi w podejmowaniu właściwych wyborów – wielkopolska Policja zaproponowała stworzenie interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Zyskując przychylność szeregu instytucji i podmiotów, których przedstawiciele – odpowiadając na zaproszenie – zadeklarowali wspólne działania w tym projekcie, dostrzegamy możliwość zjednoczenia sił w partnerskiej koalicji, podejmując działania ukierunkowane na coraz skuteczniejsze zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w środowiskach młodzieżowych.

 

NASZE CELE

Całość projektu ma na celu zdiagnozowanie zjawiska, a także zbierania najnowszych informacji o trendach, stylu życia oraz występujących zagrożeniach zarówno tych już funkcjonujących, jak i nowopowstałych, na których wpływ ma rozwój cywilizacji, w tym nieograniczony dostęp do środków masowego przekazu, sieci internetowej i zagrożeń płynących od strony rówieśników także z innych krajów. Gromadzenie danych dotyczących problematyki ma również na celu zachęcenie do rozmów i refleksji wśród wskazanych grup i tworzenie platformy do dyskusji oraz diagnozowania występowania zagrożeń. Umiejscowienie przedsięwzięcia na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego, przy zaangażowaniu podmiotów w skali województwa, pozwoli na kompleksowe działanie w obszarze ich zainteresowania. 

DZIAŁANIA

1

DIAGNOZA

Diagnoza aktualnie występujących zagrożeń i ich uwarunkowań.

2

PRZEWIDYWANIE

Przewidywanie nowych pojawiających się niebezpieczeństw.

3

BADANIA

Prowadzenie cyklicznych badań zagrożeń dla ludzi młodych i aktualizacja posiadanej wiedzy (np. co pół roku).

4

ANALIZA

Analizowanie i określanie tendencji występujących zjawisk.

5

WSPARCIE

Wspieranie koordynacji działań z zakresu zapobiegania zagrożeniom występujących w środowisku młodych ludzi.

NASZA MISJA

Mając na względzie skuteczność inicjatywy oraz profesjonalizm realizowania celów poznawczych i zapobiegawczych deklarujemy ścisłą współpracę i zaangażowanie podmiotów na co dzień pracujących z młodzieżą oraz instytucji wykonujących zadania związane z diagnozą i ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych wśród niej występujących. Wspólne działania opierać będziemy na  diagnozowaniu zagrożeń już występujących i przewidywaniu niebezpieczeństw przyszłych, wywołanych różnego rodzaju przyczynami, warunkowanymi zmiennymi społecznymi, środowiskowymi, kulturowymi, osobowościowymi. Ciągłe obserwowanie występujących zjawisk będzie polegało na systematycznym gromadzeniu i analizowaniu zebranych informacji, wyników badań i opinii naukowych.

PARTNERZY

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ko-poznan-logo-2.png

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 

Sąd Okręgowy w Poznaniu 

Fundacja Santander

logo-fundacji-santander.jpg

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 
 

KONTAKT

OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ

DLA LUDZI MŁODYCH

Sekretariat Obserwatorium jest obsługiwany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Materiał wideo został wykorzystany dzięki uprzejmości firmy Fly Promotion

ul. Słowackiego 17/11, Poznań (60-822)

tel/fax 61 663 02 21

sekretariat@ppbw.pl